Pink Tower
Pink Tower

Pink Tower

Regular price€70,00
/
Tax included.

Kulla Rozë synon të përsosë sensin pamor të një fëmije duke bërë dallimet në dimensione. Ndërsa një fëmijë fillon të marrë çdo kub (duke filluar nga më i vogli), ai mund të ndjejë peshën dhe përparimin e madhësisë së tij. Ndërsa ndërtojnë Kullën, ata përsosin lëvizjen e tyre.

Kulla Rozë është një material Montessori që poashtu ndihmon në përgatitjen e fëmijëve për koncepte abstrakte matematikore. Kjo përfshin përgatitjen për vëllimin hapësinor dhe rrënjën kubike.

Kulla Rozë është një shembull i përsosur se si materialet Montessori kërkojnë që fëmijët të përdorin shqisa të shumta në të njëjtën kohë. Ato janë krijuar në mënyrë të tillë që të plotësojnë fazën e zhvillimit të një fëmije, ku ata përdorin të gjitha shqisat e tyre për të mësuar.

Materiali: 100% dru, i ngjyrosur me ngjyre me baza uji

Madhësia: nga 10cm deri tek kubi më i vogël 1cm

Bashkë me kullën rozë vinë edhe materialet punuese se si të përdoret dhe poashtu fletat për puzzle (PDF që ua dërgojmë përmes emailës - na dërgoni mesazh apo email)

ENGLISH

The Pink Tower aims to refine a child's visual sense by discriminating differences in dimension. As a child starts taking each cube (starting from the smallest) to a mat, they can feel the weight and progression of its size. As they build the Tower, they refine their voluntary movement.

Finally, the Pink Tower is a Montessori material that helps prepare children for abstract mathematical concepts. This includes preparation for spatial volume and the cube root.

The Pink Tower is a perfect example of how Montessori materials require children to use multiple senses at once. They are created in such a way to complement a child’s stage of development, where they use all their senses to learn.

material: 100% wood, colored with water-based colors *non-harmful for children

Size: biggest cube is 10cm, smallest one is 1cm

Together with the Pink tower, you will also receive the PDF materials which show you various ways how to use the tower and also the puzzle PDF, you can DM or email us. 

Kosovë - 2€ (1-2 ditë /days)

Shqipëri - 5€ (2-4 ditë /days)

Maqedoni - 5€ (2-4 ditë /days)

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Krijuar me dashuri

Kapelet tona janë të krijuara me shumë kujdes dhe të dizajnuara për të mbajtur kokën e të voglit tuaj të ngrohtë.

Shih Kapelet

Pako të riciklueshme

Të gjitha porositë tona paketohen në paketa kartoni të cilat janë të riciklueshme dhe nuk e dëmtojnë ambientin rreth nesh, sepse ne mendojmë për të ardhmen e të vegjlive tanë.

You may also like